آرشیو نظرسنجی
آیا تعیین کارمزد دستگاه پوز توسط بانک مرکزی، مغایر قانون است؟ بر اساس خبر 18241
مغایر است
78.95%
مغایر نیست
7.89%
بررسی بیشتر
10.53%
شاید
2.63%
تعداد کل آراء : 38